BAŞKAN
BAŞKAN

Prof. Dr. Yavuz ATAR

Eğitim

Lisans : Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi / 1985
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku / 1987
Doktora : Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku / 1990

Araştırma Alanları

Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

Biyografi

1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Yavuz Atar, aynı yıl Selçuk Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında doktorasını tamamladı. Bu süreçte Leicester Üniversitesi’nde “Anayasal Değişme ve Anayasa Yapımı” konusunda araştırmalar yaptı. 1995 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı. Selçuk Üniversitesi Hukuk fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku kürsüsünde dersler verdi. Aynı üniversitede birçok idari görevde bulundu. 2005-2011 yılları arasında Başbakanlık Bilgi edinme ve değerlendirme kurulu üyeliği, 2011’den günümüze kadar ise Kırgızistan Manas Mütevelli Heyeti üyeliği yaptı. 2007 yılında oluşturulan Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki, Anayasa Bilim Komisyonu üyeliğinde bulundu. 2010 yılında YÖK üyesi olarak atanan Atar, 2014-2016 yılları arasında YÖK Başkan vekili olarak atanmıştır.2016 yılında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan Anayasa Çalışma Komisyonları üyeliği yaptı. 2016-2017 döneminde Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi olarak çalışan Yavuz Atar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır.

Akademik Yayınlar

DERGİ

 1. “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi”, SÜHFD., Cilt 1 Ocak-Haziran 1988, Sayı 1, s. 113-127
 2. “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü İlkesi ve Bu İlkenin Anayasada Yer Almasının Hukuki Sonuçları (AY.m.11)”, SÜHFD., Cilt 2, Ocak-Haziran 1989, sayı 2, S. 181- 209
 3. “Çağlar Boyunca Türk Dünyası Dışındaki Devletlerde İnsani Değerler ve Hukuk”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 1.Kitap, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı), İstanbul 1992, s.15-69
 4. “ Türkiye’nin Katıldığı Milletlerarası Andlaşmaların Hukuk Sistemimize Etkileri (İnsan Hakları Açısından)”, Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları, 3. Kitap, (Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ), İstanbul 1993, s. 251-300
 5. “Karma Türk seçim sistemi ve Bazı Öneriler”, Prof. Dr. Halil CİN’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Konya 1995, s. 129-160
 6. “Türk Anayasa Yargısında Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu”, SÜHDF., Prof. Dr. Şakir BERKİ’ye Armağan, Cilt 5, Yıl 1996, Sayı 1-2, s. 373-406
 7. “Çağdaş Demokrasinin Siyasal Boyutu: Türkiye’de Demokratikleşme Ve Anti-Demokratikleşme Göstergelere”, Yeni Türkiye, Türk Demokrasisi Özel Sayısı, 1996, Yıl 2, Sayı 17, s.65-82
 8. “Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum-Devlet Düalizmi” , Yeni Türkiye, Sivil Toplum Özel Sayısı, Kasım-Aralık 1997, Yıl 3, Sayı 18, s.98-101
 9. “Anayasa Yapımında İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanmasıyla İlgili Tercihler”, Yeni Türkiye, İnsan Hakları Özel Sayısı 1, Mayıs-Haziran, 1998, Yıl4, Sayı 21, s.617-623
 10. “Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Mekanizması”,Yeni Türkiye, İnsan Hakları Özel Sayısı 11,Temmuz-Ağustos 1998, Yıl 4, Sayı 22, s.1290-1300
 11. “Anayasa Yapımı Sürecinin Demokratik İlkeleri”, Yeni Türkiye, Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayısı 11. Kasım-Aralık 1999, Yıl 5, Sayı 30, s.539-556
 12. “Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açılması Usulü”, SÜHFD., Milenyum Armağanı, Cilt 8, Yıl 2000, Sayı 1-2, s.161-169
 13. “The Main Futures of 1982 Turkish Constitution and Recent Constitutional Changes in Turkey”, (1982 Türk Anayasasının Temel Özellikleri ve Türkiye’de Anayasa Değişiklikleri), SÜHFD., Cilt 9, Yıl 2001, Sayı 1-2, s.215-236.
 14. “Türkiye’nin Hukuk Devleti Sorunu”, Liberal Düşünce, Yıl 6, Sayı 24, Güz 2001, s.166-184.
 15. “Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri”, TESAV Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında Değişiklik Önerileri Sempozyumu, 18-19 Şubat 2005, Ankara
 16. “Seçim Hukukunun Güncel Sorunları”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Yıldönümü Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, 25-26 Nisan 2006, Ankara
 17. “Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi”, Türkiye Barolar Birliği “ Eksiksiz Demokrasi Sempozyumu”nda Sunulan Tebliğ, 2007, Ankara
 18. “Hukuk Devleti ve Yargı Reformu”, Kamu Araştırmaları Vakfı “Yeni Anayasa Sempozyumu”nda Sunulan Tebliğ, 2007, Ankara
 19. “Anayasa Mahkemesinin Yeniden Yapılandırılması” , Anayasa Mahkemesinin Kuruluş Yıldönümü Sempozyumunda Sunulan Tebliğ, 26 Nisan 2008, Ankara
 20. “Kartel Parti Teorisi ve Eleştirisi: Kartel Teorisinin Siyasal Partiler Tipolojisini Açıklamadaki Yetersizliği ve Polar Partilerin Doğuşu”, Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, 2013, Cilt 1,  (Yetkin Yayınları), Ankara 2008, Cilt 2, s. 51-107
 21. “Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi” AÜHF Yayını, içinde Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, 2013, Cilt 2, s.857-894
 22. “Amerika’da Güçlü Başkanlık Tartışması ve AK Parti’nin Başkanlık Sistemi Teklifi, Yeni Türkiye Dergisi, 2013
 23. “Teknolojik Geliştirmelerin anayasal Değişmeye Etkisi”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1998, Yıl 4, Sayı 20, s.1271-1279
 24. “ Demokrasiye Geçiş Sürecindeki Ülkelerde Anayasal Değişme (Constitutional Change) ve Anayasal Dönüşüm (Constitutional Transformation) “, S.Ü.H.F.D., 1999 Sayı 1-2, s. 198-200

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • TBMM Anayasa Hukuku I. Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Nisan 2003. “Election, Tenure, and Powers of the President in Turkish Constitutional System and Proposal for Amendments in Requirements of the Parlimentary System”(Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkanın seçimi, Görev Süresi, Yetkileri ve Parlamenter Sistem Gerekleri Doğrultusunda Değişiklik Önerileri)
 • TBMM Anayasa Hukuku I. Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Nisan 2003. “A Comparative Study on the Establishment of the Constitutional Court and of the Council of State and a Proposal for Constitutional Amendment. (Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın Kuruluşu Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Anayasa Değişikliği Önerisi )
 • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Avrupa Konseyince Düzenlenen Uluslararası Sempozyumu 2007. “İnanç ve İfade Özgürlüğü”

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Türk Anayasa Hukuku , Konya, 2015.
 • Türk Anayasa Yargısında Soyut Norm Denetimi , Konya, 1987
 • Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri, Konya, 1990
 • Hukuk Bilimine Giriş (ortak eser), Konya, 1994
 • Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa yapımı, Konya, 2000
 • Sivil Toplum, Devlet ve Siyasal Partiler Tipolojisinin Evrimi, Konya, 2003