DERNEK TÜZÜĞÜ
DERNEK TÜZÜĞÜ

ANAYASA HUKUKÇULARI  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Anayasa Hukukçuları Derneği”dir.

Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Genel Kurulu kararıyla şube kurulabilir.

 

Derneğin Amacı

Madde 2-

Dernek; Türkiye’deki Anayasa Hukuku alanındaki araştırmaların gelişmesini teşvik etmek, toplumdaki anayasal ve demokratik bilinci arttırmayı, anayasal güvenceler aracılığı ile sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları teşvik etmek,

Kamu hukuku alanında, özellikle anayasa araştırmaları yapan araştırmacılar arasında mesleki dayanışma ve işbirliği ortamını güçlendirmek ve onların bilimsel çalışmalarına destek vermek amacıyla kurulmuştur.

 

Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

Madde 3

Dernek, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek adına aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:

1.      Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla üyeleri için toplantılar düzenlemek, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,

2.      Genç araştırmacıların bilgi paylaşımı yapabilecekleri sosyal ağlar oluşturmak, böylece benzer veya ilgili konularda çalışma yapan araştırmacıların kaynak ve fikir paylaşımına yardımcı olarak anayasa hukuku çalışmalarının niteliğini ve niceliğini arttırmak,

3.      İnsan haklarını ve demokrasiyi teşvik eden diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4.      Anayasa hukuku alanındaki teorik çalışmaların toplumsal barışın ve refahın arttırılması ve uluslararası barışçıl faaliyetlere destek amacıyla kullanılmasına zemin hazırlamak,

5.      Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere anayasa hukuku çalışmaları yapanlara öncelik vermek şartıyla maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak, gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek ve çeşitli desteklerde bulunmak,

6.      Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,

7.      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

8.      Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

9.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,

10.   Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11.   Uluslararası ve Ulusal faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak araştırmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12.   Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13.   Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14.   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15.   Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,

16.   Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir,

17.   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18.   Dernek amaçlarını gerçekleştirilmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

19.   Ayrıca Dernek, aşağıdaki çalışma konularını öncelikli görev alanları olarak kabul eder:

a- Sosyo – Kültürel Görevler:

Bilim adamlarının anayasa hukuku ve diğer sosyal bilimlerle ilgili konulara yönelik araştırmalarında başarı sağlamaları amacıyla danışmanlık ve proje desteği sağlamak, etkinlikler düzenlemek, toplumda anayasal demokrasi bilincini yerleştirmek ve vatandaşların demokratik süreçlere aktif birer birey olarak katılımını arttırmak amacıyla çalışmalar düzenlemek.

b- Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerle İlgili Görevler:

Türkiye’de anayasa hukuku eğitiminin niteliğinin arttırılması amacıyla ilgili alandaki öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin düzenlenecek toplantılar ile işbirliği yapmasını sağlamak, eğitim materyalleri üretilmesine öncülük etmek, desteklemek derneğin eğitim alanındaki görevleri olacaktır.

Ayrıca dernek, kurulacak akademik bilgi ve fikir paylaşım platformu sayesinde anayasa ve/veya ilgili diğer sosyal bilimlerde araştırma yapan akademisyenlerin arasında entelektüel paylaşım mecrası tesis etmeyi kendisine görev edinmiştir.

c- Uluslararası İlişkiler ile İlgili Görevler:

Anayasa hukuku ve diğer sosyal bilimler alanında çalışma ve araştırma yürüten Üniversite, Bilim Akademileri, Enstitüler, Araştırma Merkezleri vb. akademik birimler ile uluslararası birlik, vakıf vb. gibi sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurmak,  eğitim ve araştırma kuruluşlarına üye olmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak.

Anayasa hukuku ve diğer sosyal bilimler alanında Uluslararası toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak ve onlarla birlikte bu gibi etkinlikler düzenleyerek, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek gibi Dernek amaç ve hizmet alanına matuf her türlü faaliyetleri üstlenmek ve yürütmek.

Ayrıca özel olarak Anayasa Hukuku Uluslararası derneğine üye olarak Türk akademisyenlerin Dünya çapındaki diğer ulusal anayasa hukuk dernekleri ile eşgüdüm içerisinde çalışmalarına yardımcı olmak.

d- Dernek yukarıdaki fıkralarda sayılmış olsun veya olmasın, Anayasa Hukuku ve diğer sosyal bilimler ile ilgili olmak üzere kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştiren her türlü hizmetlere yönelik faaliyetleri yapar, yaptırır, teşvik eder, destekler, yapılan çalışmalara katılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

 

Üyelik ve Koşulları

Madde 4

Bir yüksek öğretim kurumunda Anayasa Hukuku alanında öğretim elemanı olanlar veya Anayasa Hukuku veya onunla yakından ilgili alanlarda çalışma yapan bilim insanları ve bu alanlarda faaliyet göstermekte olan gerçek ve tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusunda bulunabilmek için, dernek üyesi en az iki kişinin yazılı tavsiyesinin alınması ve yazılı başvuru ile birlikte, tavsiye mektuplarının Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan veya Anayasa Hukuku veya ilgili diğer kamu hukuku dallarında emek vermiş kıdemli bilim insanlarına Yönetim Kurulu kararı ile re’sen onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 5

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelerin Hakları

Madde 6-

Her üyenin; Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

Genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.